Algemene Voorwaarden

Voorafgaandelijk:

 1. Het programma van MTBCLINICS.BE en alle relevante informatie wordt vermeld en is terug te vinden op www.mtbclinics.be en wordt ook toegelicht door MTBCLINICS.BE op eerste verzoek (zie de contactgegevens).
 2. De DEELNEMER dient voorafgaandelijk deze essentiële gegevens na te gaan, en in het bijzonder het verwachte niveau dat MTBCLINICS.BE met betrekking tot de georganiseerde CLINICS (en de respectievelijke onderverdelingen) en BOOTCAMPS voor kandidaat deelnemers & hun materiaal vooropstelt.  Daarin staat namelijk een duidelijke beschrijving van het vereiste niveau (eigen aan de deelnemer) & kwaliteit (eigen aan zijn materiaal).  Dit om te vermijden dat de deelnemer zich inschrijft voor een CLINIC (en de respectievelijke onderverdelingen) of BOOTCAMP die niet bij zijn niveau of fysieke paraatheid past en/of waarvoor hij niet of onvoldoende is uitgerust.
 3. MTBCLINICS.BE is een product van Ride2 BVBA ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. BE 0524.911.441

Inschrijven en deelnemen:

 1. Je inschrijving is pas geldig, na (1) insturen van een ondertekende overeenkomst, volledige betaling van de prijs (2) van de CLINIC of BOOTCAMP, en dit binnen de 7 dagen na aanmelding.  Zonder betaling, wordt geen deelname bevestigd.  Je tijdige bankoverschrijving is bewijs van een geldige inschrijving.
 2. Indien de DEELNEMER verkiest een voorschot te betalen, dan is de inschrijving pas bevestigd na ontvangst van 30% voorschot. Uiterlijk ten laatste 14 dagen voor de datum van de CLINIC of vertrekdatum bij een BOOTCAMP, dient het resterende saldo integraal betaald te zijn.
 3. In geval van late inschrijvingen, met minder dan 14 dagen die resten voor datum, dient steeds het volledig saldo worden betaald.
 4. De invulling van de DEELNEMERS, gebeurt op basis van de volledige inschrijvingen: dit is het in orde zijn met de formaliteiten alsmede de effectieve integrale betaling.  Eerder betalende DEELNEMERS hebben altijd voorrang op later betalende DEELNEMERS. Bewijs van deelname kan ook een bankoverschrijving zijn.
 5. Na betaling van de deelname bezorgt MTBCLINICS.BE je per mail een bevestiging, kort daarna een mail met bijkomende praktische informatie & tips over de gekozen CLINIC of BOOTCAMP en een checklist voor de benodigdheden.
 6. Verhindering of annuleringen van een CLINIC of BOOTCAMP dient door de DEELNEMER schriftelijk te worden gemeld aan MTBCLINICS.BE en dit uiterlijk ten laatste 7 kalenderdagen bij een CLINIC en 14 kalenderdagen bij een BOOTCAMP voor vertrek/deelname.  Bij een tijdige annulering krijg je een bedrag gelijk aan 75% van de inschrijvingssom retour, de overige 25% blijft verworven voor MTBCLINICS.BE wegens annuleringskosten: de CLINICS en BOOTCAMPS zijn geïndividualiseerde & op maat georganiseerde opleidingen (aanneming van diensten & werk) tegen een vaste prijs, aangepast aan het niveau van de inschrijver.  De prijszetting is berekend op het vastgelegd aantal deelnemers.
 7. Latere verhindering of annuleringen geven geen recht op terugbetaling.
 8. Wil je de datum van je clinic verplaatsen dan wordt een kost van 25% van de inschrijvingssom gerekend.
 9. Een CLINIC of BOOTCAMP heeft de minimumvereiste van 6 DEELNEMERS. Indien hier niet aan kan worden voldaan wordt de CLINIC of BOOTCAMP geannuleerd en kunnen de DEELNEMERS hun inschrijving laten overzetten naar een volgende CLINIC of BOOTCAMP.
 10. Een aldus correct doorlopen & bevestigde inschrijving, geeft de DEELNEMER recht op de door MTBCLINICS.BE georganiseerde opleiding op de aangegeven datum, zoals beschreven op de website van www.mtbclinics.be.

Materiaal, veiligheid, verzekering en risico’s:

 1. MTBCLINICS.BE onderscheidt zich door het daadwerkelijk aanleren van mountainbiketechnieken, in verschillende omstandigheden & ingeschaald in verschillende niveaus, en dit op parcours gesitueerd op locatie zowel binnen als buitenland.
 2. Deelname aan de CLINICS en BOOTCAMPS van MTBCLINICS.BE is op eigen risico. MTBCLINICS.BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de trainingen.
 3. MTBCLINICS.BE is maximaal aansprakelijk volgens de voorwaarden van en voor de bedragen zoals vastgesteld in de door haar afgesloten verzekeringsovereenkomst, bij Generali ; de vrijstellingen in de polis van MTBclinics zijn altijd ten laste van de deelnemer.  Indien deelnemers zich voor een hoger bedrag wensen te verzekeren, dienen zij zelf daartoe een individuele polis voor eigen rekening bij een zelf te kiezen erkende verzekeraar af te sluiten.
 4. MTBCLINICS.BE zal de DEELNEMER bij het aanleren ook motiveren en stimuleren, en waar het geval te vervolmaken, en dit volgens de gangbare technieken in de meest veilige omstandigheden.
 5. Mountainbiken is een avontuurlijke sportieve activiteit.  De DEELNEMER is zich bewust van de daaraan verbonden risico’s.
 6. MTBCLINICS.BE doet er alles aan om uw veiligheid te garanderen. Het aanleren van mountainbiketechnieken gebeurt daarom in overeenstemming met het niveau, kunde en capaciteiten van de DEELNEMER, en kan daarin ook zijn grenzen kennen.
 7. Binnen het aanbod van CLINICS en BOOTCAMPS staat een beschrijving van het verwachte niveau: op grond van die niveaubeschrijvingen, moet je dat toelaten jouw keuze te maken.  Indien MTBCLINICS.BE vaststelt dat het door de DEELNEMER vooropgestelde niveau niet gehaald wordt, kan het zijn dat de DEELNEMER ongeschikt wordt bevonden voor het aangeboden programma, zonder recht op teruggave van de inschrijvingsprijs.
 8. MTBCLINICS.BE kan de DEELNEMER tijdens een CLINIC of BOOTCAMP uitsluiten wanneer deze de raadgevingen en techniekadviezen niet opvolgt en onnodige risico’s neemt, dan wel wanneer het door de deelnemer gekozen niveau van de CLINIC of BOOTCAMP dat van de DEELNEMER overstijgt. De DEELNEMER is ook nooit verplicht een aangevangen opleiding verder te zetten.
 9. Aanpassingen aan het programma zijn enkel mogelijk, indien het groepsniveau daar niet onder leidt EN wel mits de creatie van een nieuwe groep mogelijk is. En dit tegen voorafgaandelijke betaling ter plaatse omwille van bijvoorbeeld bijkomend voorzien van begeleiding/monitoren/gids/ter beschikking stellen van aangepast materiaal, etc. … De DEELNEMER en MTBCLINICS.BE zullen dit op voorhand vastleggen en afrekenen, teneinde de CLINIC en/of BOOTCAMPS dan aangepast verder te zetten.
 10. De DEELNEMER is verantwoordelijk voor de keuze van zijn materiaal waarmee hij deelneemt aan de CLINICS of BOOTCAMPS.  De DEELNEMER staat in voor het meebrengen van zijn fiets (mountainbike), fietshelm en voldoende & aangepaste fiets kledij, in acht genomen de diverse meteorologische condities.
 11. De mountainbike van de DEELNEMER dient in goede staat te zijn. De DEELNEMER staat in voor het goed onderhoud, technisch nazicht, naleving van de gebruiksvoorschriften van producenten en/of constructeur van de fiets, fietsmateriaal & accessoires (met inbegrip van banden, bandenspanning, vering, etc …).
 12. MTBCLINICS.BE is niet verantwoordelijk voor de keuze van het type fiets van de DEELNEMER. Bij onverenigbaarheid van een type fiets met de aard van een parcours in een CLINIC of een BOOTCAMP, kan dit tot een uitsluiting van deelname leiden in het belang van de veiligheid.
 13. Het dragen van een fietshelm is verplicht; het niet dragen heeft de uitsluiting tot gevolg zonder recht op terugbetaling.  De DEELNEMER moet een helm dragen die officieel is goedgekeurd, door een officieel erkend orgaan ( CE EN 1078 ). Het is verboden veranderingen aan te brengen aan de fietshelmen.  De fietshelm moet op een normale manier zijn vastgemaakt wanneer de DEELNEMER in het bezit is van zijn fiets. De helm mag niet beschadigd zijn.
 14. Indien de CLINIC of het BOOTCAMP door weersomstandigheden niet kan doorgaan, wordt in overleg met de DEELNEMERS een andere datum gekozen
 15. De DEELNEMER en/of zijn individuele verzekeraar, zien af van regres ten overstaan van de verzekering van MTBCLINICS.BE.
 16. Voor deelname aan een CLINIC of BOOTCAMP dat in het buitenland wordt gegeven, is het aan te raden om voor je verplaatsing & verblijf een reisverzekering af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

Leeftijd en minderjarigen:

 1. MTBCLINICS.BE geeft CLINICS en BOOTCAMPS aan DEELNEMERS vanaf 12 jaar tot 70 jaar.
 2. Minderjarige DEELNEMERS (< 18 jaar) mogen enkel met schriftelijke toestemming van ouder of voogd deelnemen.
 3. De ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers dienen hun schriftelijke toestemming te verlenen voor een CLINIC of BOOTCAMP dat in het buitenland wordt gegeven, en dienen de vereiste documenten daartoe aan MTBCLINICS.BE ter beschikking te stellen. Het is verplicht om bij vertrek in het bezit te zijn van het document van ouderlijke toestemming. Te downloaden via onderstaande link. Of bij je gemeente. http://www.wegwijzer.be/node/215727

Fysieke paraatheid en goede gezondheid:

 1. De DEELNEMER bevestigt uitdrukkelijk dat hij over een goede fysieke conditie beschikt.
 2. Indien de DEELNEMER medische indicaties heeft (medicijngebruik, voor hart, allergieën, epilepsie, etc.) dan zal de DEELNEMER voorafgaandelijk deze gegevens aan MTBCLINICS.BE melden, vergezeld van een attestering van zijn behandelende arts.
 3. Voor Expert en/of Pro CLINICS en BOOTCAMPS dienen niet-vergunninghouders een medische verklaring te laten invullen door een dokter.

De DEELNEMER dient steeds zijn/haar geldige identiteitskaart bij te hebben, zo het geval het niet vervallen rijbewijs, evenals een geldige SIS-kaart voor binnenlandse activiteiten.